מרתון התנ”ך הבינלאומי: Terms

מרתון התנ”ך הבינלאומי
מרתון התנ”ך הבינלאומי

תקנון אירוע

1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ.  כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
2. המרוץ מוגבל לגילאים 18 ומעלה .
מקצה 10 ק״מ לגילאי 15 ומעלה.
מקצה 5 ק״מ לגילאי 10 ומעלה.

3. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
4. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
5. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
6. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.
7.הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
8. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
9. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
10. “מרחב האירוע” = כביש/שביל שסומן לריצה. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים.
11. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
12. אני מסכים לכך שמטה המרתון וגורמי החסות של מרתון התנ”ך, ומועצה איזורית מטה בנימין, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרתון בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורה.
13. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
14. קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום כפי שמפורסם באתר. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
15. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
16. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
17. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
18. בתקנון זה “אירוע כוח עליון” משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו”ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה “למנוע או לשבש” לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

הערות :

* על מנת לזכות בפודיום יש צורך ברישום של מינימום 5 משתתפים בכל קטגוריה.
במידה ולא יהיו 5 משתתפים תאוחד הקטגוריה החסרה עם הקטגוריה הצעירה ממנה.

** משתתפים שטרם מלאו להם 18 ביום התחרות- יציגו אישור הורים.
אישור הורים המאשר לכם להשתתף עם קבלת הערכה בהצגת ת.ז + ספח של ההורים.

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

1. ההרשמה לתחרות מתבצעת באתר המרתון.
2. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו, מלא וחתום כנדרש, בצרוף דמי הרשמה ואישור הצהרת בריאות שהתקבלו ואושרו במנהלת האירוע לפני סגירת ההרשמה .
3. המרוץ מוגבל לגילאים 18 ומעלה. מקצה 10 ק״מ לגילאי 15 ומעלה. מקצה 5 ק״מ לגילאי 10 ומעלה.
4. משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחוייבים באישור הורה.
5. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.

מדיניות ביטולים ושינויים :

ביטול עסקה ע”י משתתף במירוץ

1. כאשר משתתף במירוץ מתקשר עם החברה בעסקה של רכישת מירוץ ללא נוכחות משותפת שלו ושל נציג החברה לעסקה או שמשתתף במירוץ לא נוכח במשרדי החברה, (עסקת מכר מרחוק), וכאשר ההתקשרות הינה עקב פנייה של החברה אל משתתף במירוץ באמצעות שווק מרחוק -(דואר,טלפון, רדיו, טלביזיה, תקשורת אלקטרונית, פקס, פרסום קטלוגים או מודעות בעיתונים) –

רשאי משתתף במירוץ לבטל בהודעה בכתב לחברה (כולל בפקסימיליה,דואר או תקשורת אלקטרונית) את המירוץ בתוך- 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות- 2 ימים,שאינם ימי מנוחה, קודם ליציאת המירוץ.

2. ביטל משתתף במירוץ את עסקת המירוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה,כאמור לעיל,עקב פגם בעסקה או עקב אי התאמה בין פרטי המירוץ עליו התחייבה החברה לבין הפרטים שנמסרו למשתתף במירוץ (לרבות פרטי החברה, המחיר, תנאי תשלום, זכות הביטול, מסמך בכתב בדבר פרטי החברה והמירוץ וכו’) –

תחזיר החברה למשתתף במירוץ, בתוך-14 ימים, מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע”י משתתף במירוץ, תבטל את חיובו של משתתף במירוץ בשל העסקה ולא תגבה מן משתתף במירוץ דמי ביטול כלשהם.

3. ביטל משתתף במירוץ את המירוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, כאמור לעיל,שלא מן הטעמים המצוינים לעיל (כגון; עקב רצונו לבטל את המירוץ ללא כל נימוק) –

תחזיר החברה למשתתף במירוץ, בתוך-14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע”י משתתף במירוץ, תבטל את חיובו של משתתף במירוץ בשל העסקה ולא תגבה ממשתתף במירוץ סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המירוץ או -100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

4. בכל מקרה אחר מן המפורט לעיל, בו יבטל משתתף במירוץ את המירוץ, לאחר חלוף -14 ימים מיום רכישת המירוץ, יחולו תנאי הביטול הבאים:

4.1 ביטל משתתף במירוץ את השתתפותו במירוץ מכל סיבה שהיא, עד 45 ימים לפני מועד היציאה למירוץ (כולל שישי/שבת, ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של 50% מהתמורה ששילם.

4.2 ביטל משתתף במירוץ את השתתפותו במירוץ מכל סיבה שהיא, עד 20 ימים לפני מועד היציאה למירוץ (כולל שישי/שבת, ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של כל התמורה ששילם.

5. החברה רשאית לקזז כל סכום ששילם משתתף במירוץ עפ”י האמור לעיל.

6. משתתף במירוץ הרוכש את המירוץ במשרדי החברה, יהא רשאי לבטל המירוץ בהודעה בכתב בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, ובמקרה זה לקבל את מלוא כספו בחזרה,ללא יוצא מן הכלל ובלבד שהביטול ייעשה לפחות -2 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד היציאה למירוץ.

7. החברה תהא רשאית להודיע לכל משתתף במירוץ בכתב, קודם להתקשרותו לרכישת מירוץ מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם.